Regulamin Serwisu internetowego

Ogólne
Bielgast II sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul Mostowa 5 prowadzi Serwis internetowy pod adresem smartcatering.pl, oraz panel.smartcatering.pl pod nazwą SmartCatering w ramach których oferuje Klientom korzystanie z udostępnianych w ich ramach Usług, w tym w szczególności możliwość Zamówienia Produktów, Towarów oraz Usług oferowanych przez SmartCatering.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Serwis internetowy będą dalej zwane wspólnie: ,,SmartCatering”.
Regulamin reguluje również zasady składania oraz realizacji Zamówień poprzez Stronę, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

SmartCatering może też udostępniać i oferować swoje Usługi, Towary lub Produkty z wykorzystaniem innych niż określone niniejszym Regulaminem, miejsc lub kanałów – w takim przypadku, o ile nie zostanie to inaczej zastrzeżone, zasady ich świadczenia będą każdorazowo określone odrębnie w takim miejscu
lub kanale.

§1 Definicje
Usługodawca – Bielgast II sp. z o.o. z siedzibą ul. Mostowa 5, 43-300, w Bielsku-Białej wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000613902, NIP: 5471980383, REGON: 072867177, poczta elektroniczna: biuro@smartcatering.pl.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
SMARTCATERING.PL

Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem smartcatering.pl panel.smartcatering.pl.
w ramach którego Klienci mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w SmartCatering
lub korzysta z innych Usług dostępnych w SmartCatering.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która korzysta z praw przysługujących Konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych
szczegółowo w SmartCatering, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w informacjach w SmartCatering.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem SmartCatering.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą SmartCatering, której przedmiotem jest Zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.

Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego Zamówień) znajdujący się w SmartCatering.

 

Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie, którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w SmartCatering umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Towar – wszelkie towary prezentowane w SmartCatering, niebędące Produktem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
– adres poczty elektronicznej: biuro@smartcatering.pl;
– formularz na stronie internetowej
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w SmartCatering, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
5. Korzystanie z SmartCatering oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Każdy Klient korzystający z SmartCatering zobowiązany jest w szczególności do:
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych;
  – korzystania z SmartCatering w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach SmartCatering jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  – korzystania z SmartCatering w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  8. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi, chyba że w treści Regulaminu postanowiono inaczej.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia Usług
1. Usługodawca za pośrednictwem SmartCatering umożliwia korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Klient może przeglądać treści prezentowane w Serwisie. W szczególności
prezentowane tam mogą być treści o tematyce branżowej. Zakończenie świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi treści dostępnych Serwisie ma miejsce w momencie zamknięcia przez niego strony Serwisu.
3. W Serwisie udostępniana jest Usługa prowadzenia Konta Klienta. Usługa ta jest dostępna do dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta.
4. Usługodawca może również umożliwić rejestrację Konta Klienta oraz logowanie się do tego Konta Klienta za pomocą kont Klienta w zewnętrznym serwisie internetowy Google (google.com) lub Facebook (facebook.com). Klient, który rejestruje się w poprzez konto w serwisie internetowym Google lub
Facebook, upublicznia w Aplikacji swoje imię i nazwisko, które Serwis zapisuje i wykorzystuje w ramach Konta Klienta.
5. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, których realizacja oraz dostawa nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu. Szczegółowe zasady składania oraz realizacji Zamówień określają kolejne paragrafy niniejszego Regulaminu.
6. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS na podany przez Klienta numer telefonu (usługa Newsletter). Świadczenie Usługi Newslettera reguluje
odrębny regulamin dostępny w SmartCatering.
7. Wyłącznie w ramach Serwisu, Klient ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu, Towaru czy przebiegu transakcji, które mogą być widoczne dla innych Klientów Serwisu. Klient dodając takie wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie
prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
8. Wypowiedzi, o którym mowa w ust. powyżej, powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w SmartCatering. Promocje w SmartCatering nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4 Zakup Produktu lub Towaru
1. Informacje o Produktach lub Towarach podane w SmartCatering, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
3. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
– drogą elektroniczną na adres biuro@smartcatering.pl – przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
– za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych po zalogowaniu w panelu klienta w SmartCatering – przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych w SmartCatering również posiadanie Konta Klienta oraz zalogowania się do niego.
5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient, po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w SmartCatering, określając lub wybierając rodzaj programu dietetycznego, wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w SmartCatering.
Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy oraz kod obiektu.
6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularze Zamówień dostępne w SmartCatering, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa zgodnie z treścią Zamówienia.
7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
8. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
– podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu
lub Towaru spośród Towarów lub Produktów prezentowanych w SmartCateringi jego ilość, a w przypadku
Zamówienia Produktu również Okres abonamentowy;
– wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w SmartCatering;
– podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, pbiekt w którym przebywa dziecko.
9. Usługodawca, rejesteruje sprzedaż bieżącą na kasie fiskalnej. Na prośbę Klienta przesłaną na biuro@smartcatering.pl przesyłamy skan paragonu/ z danego dnia. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie po dokonaniu płatności drogą mailową.
10. Usługodawca umożliwia Klientom posiadającym Konto Klienta w SmartCatering, Zamówienie Produktu objętego Usługą ,,Wybór Menu” (dalej jako: „Usługa Wybór Menu” lub „Wybór Menu”). Wybór Menu jest funkcjonalnością pozwalającą Klientowi na dokonanie wyboru poszczególnych posiłków w ramach programu dietetycznego oferowanego w Usłudze Wybór Menu.
11. W celu skorzystania z Usługi Wybór Menu Klient loguje się do swojego Konta Klienta w SmartCatering.
12. W ramach Usługi Wybór Menu, Klient wybiera w momencie składania Zamówienia interesującą go wersję Produktu, zgodnie z informacjami w SmartCatering. Usługodawca dostarcza Produktu w zamówionej przez Klienta wersji oraz według proponowanego przez niego standardowego menu posiłków, z zastrzeżeniem jednak, że Klient może dokonać wymiany każdego z posiłków ze standardowego menu. Klient otrzymuje możliwość zmiany każdego z posiłków na inny z dostępnych 3 (trzech) wariantów oferowanych w prezentowanej w SmartCatering puli, w danym dniu, o czym informacja będzie każdorazowo prezentowana Klientowi w Serwisie.
13. Wymiana posiłków w ramach Wyboru Menu jest możliwa i dostępna jedynie w terminach wskazanych bezpośrednio w SmartCatering, po zalogowaniu się do Konta Klienta. Po upływie wskazanych tam terminów wymiana posiłków nie jest możliwa, a Klient otrzymuje Produkt zgodnie ze standardowym menu wskazanym w SmartCatering.
14. Klient nie może w ramach Wyboru Menu dokonać dalszej zmiany wymienionych posiłków, dokonać zmiany adresu dostarczenia Zamówienia oraz zmiany terminu dostarczenia Zamówienia (poprzez wstrzymanie dostawy lub zmiany daty dostawy) na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie dla
innych Zamówień, przy czym w ramach Wyboru Menu zmianie ulegają terminy w których Klient może ich dokonać. Terminy te zostaną każdorazowo wskazane Klientowi w SmartCatering, po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta.

§5 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktu
1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
2. Klient nie może dokonać zmiany adresu dostawy wskazanego w Zamówieniu. W przypadku braku możliwości dostawy pod wybrany przez Klienta adres, Klient zostanie poproszony o wskazanie innego adresu.
3. W przypadku soboty i niedzieli oraz świąt Produkty nie będą dostarczane. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie
będące Dniami roboczymi) oraz w innych wyraźnie wskazanych przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.
4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
5. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
6. Usługodawca w SmartCatering informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00.
7. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta – adres placówki.
8. Koszt dostawy Produktu y jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym w SmartCatering
9. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
10. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu.
11. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach wskazanych w SmartCatering jako terminy edycji Zamówienia, bądź
błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
12. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu
Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy z zastrzeżeniem jednak zapisów
dotyczących Produktów Zamówionych w opcji z płatnością Subskrypcyjną, o której mowa w §7.
14. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w terminach wskazanych przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca wskaże też Klientowi informacje o tym, w jakich terminach otrzyma Produkt o wyższej wartości – który uzależniony jest od terminu dokonania przez Klienta Zapłaty. Klient ma możliwość dokonania zmiany Produktu na Produkt o wyższej wartości w drodze indywidualnego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – e-mailowo lub telefonicznie, jak również z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w SmartCatering po zalogowaniu się do Konta Klienta. Zmiana jest skutecznie dokona w przypadku dokonania (wpływu do Usługodawcy) płatności, o której mowa w pierwszym zdaniu.
15. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem – w terminie wskazanym w SmartCatering. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
16. Klient posiadający Konto Klienta w SmartCatering, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 15 powyżej i z zachowaniem zasad oraz terminów określonych w SmartCatering, korzystając w tym celu z funkcjonalności Konta Klienta, po zalogowaniu się do niego, kierując się komunikatami wyświetlanymi w SmartCatering. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w SmartCatering dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy. Klient dokonując wznowienia dostawy z wykorzystaniem
funkcjonalności dostępnych w SmartCatering po zalogowaniu się do Konta Klienta wybiera termin dostawy wznowionego Zamówienia spośród dostępnych zgodnie z informacjami w SmartCatering.

§6 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Towaru
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w SmartCatering oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem SmartCatering lub firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo w SmartCatering.
3. Usługodawca w SmartCatering informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostawą Produktu.

§7 Płatności
1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. Metody płatności dostępne w Serwisie to każdorazowo przedpłata .
3. W Serwisie Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
– płatność z wykorzystaniem płatności elektronicznej,
– płatność z pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu zwaną później Przelewy24.
4. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie
spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.
5. Klient zarówno w Serwisie może wybrać jako formę płatności, płatność za pośrednictwem Przelewy24. W takim przypadku Klient zawiera odrębnie z tym podmiotem stosowną umowę na podstawie, której Przelewy24. udziela Klientowi na warunkach z nim określonych finansowania Zamówienia składanego w SmartCatering. Usługodawca nie jest stroną takiej umowy o finansowanie oraz nie ma wpływu na udzielenie przez Przelewy24 takiego finansowania. Więcej informacji dotyczącej tej formy płatności, Klient może znaleźć bezpośrednio u tego operatora płatności.

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym
(np. Usługi Konta Klienta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru
1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
2. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej
3. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar prosimy zwrócić na adres: Bielgast II Sp. z o.o. ul Mostowa, 5 43-300 Bielsko-Biała.
8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

§10 Rękojmia za wady
1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi rękojmia
zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres
Usługodawcy tj. Bielgast II Sp. z o.o. ul Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała lub na adres poczty elektronicznej: biuro@SmartCatering.pl.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą SmartCatering, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@smartcatering.pl lub drogą pisemną na adres Bielgast II Sp. z o.o. ul Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.
8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach SmartCatering w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
– złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 Postanowienia końcowe
1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Wszelkie prawa do treści zawartych w SmartCatering, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje w SmartCatering, zawierającą termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
7. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje:
– W przypadku korzystania przez Klienta z Aplikacji rozwiązaniem umowy o korzystanie z Aplikacji, co ma skutki tożsame do dokonania przez Klienta usunięcia Aplikacji określone §2 Regulaminu. W takim przypadku do realizacji Zamówień Klienta stosuje się dotychczasowe zapisy Regulaminu.
– W przypadku korzystania z Serwisu – rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta z dniem zakończenia realizacji wszystkich aktywnych Zamówień Klienta. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizowane dla Klienta Zamówienia.